Discontinuation of Water Service Policy

Discontinuation of Water Service Policy (Shutoff Policy)

 1. Water meters are read during the last three business days of the month.
 2. Bills are mailed to customers on the 2nd business day of the month.
 3. Bills are due by the 15th of the month, or the following Monday if the 15th is a Saturday or Sunday.
 4. Bills are considered delinquent if not paid by the due date.
 5. If payment is not received by the 15th of the following month (2 months late), a shutoff notice will be hung on the door or gate of the property, residence, or business. A collection fee of $50 will be added to the total balance due.
 6. The balance due is payable within 7 days of receiving the shutoff notice.

If you receive a bill that you cannot pay. Please call or come in and talk to us as soon as possible. This will prevent the $50 collection fee.

If you have a bill you cannot pay, and/or receive a shutoff notice, please call or come in and talk to us. We will work with you and come up with one of the following options if needed:

 1. A plan for differed or reduced payments.
 2. An alternative payment schedule.
 3. Discuss the process to contest or appeal the bill to the Board of Directors.

If you have any questions, please contact us at 530-629-2136
or come into the office at 135 Willow Road, Willow Creek, CA

Re-connection of Water Service

 1. If you receive a shut off notice and do not pay and do not contact the District, your water service will be locked off.
 2. To have your water service re-connected, the bill will be due in full. This will include the $50 collection fee mentioned above, as well as a $50 connection fee ($100 total).

Interrupción de la política del servicio de agua (política de cierre)

 1. Los medidores de agua se leen durante los últimos tres días hábiles del mes.
 2. Las facturas se envían por correo a los clientes el segundo día hábil del mes.
 3. Las facturas vencen el 15 de cada mes o el lunes siguiente si el 15 es sábado o domingo.
 4. Las facturas se consideran morosas si no se pagan en la fecha de vencimiento.
 5. Si el pago no se recibe antes del 15 del mes siguiente (2 meses de retraso), se colgará un aviso de cierre en la puerta o puerta de la propiedad, residencia o negocio. Se agregará una tarifa de cobro de $ 50 al saldo total adeudado.
 6. El saldo adeudado se paga dentro de los 7 días posteriores a la recepción del aviso de cierre.

Si recibe una factura que no puede pagar. Por favor llame o entre y hable con nosotros lo antes posible. Esto evitará la tarifa de cobro de $ 50.

Si tiene una factura que no puede pagar y / o recibe un aviso de cierre, llame o entre y hable con nosotros. Trabajaremos con usted y presentaremos una de las siguientes opciones si es necesario:

 1. Un plan para pagos diferidos o reducidos.
 2. Un calendario de pago alternativo.
 3. Discuta el proceso para impugnar o apelar el proyecto de ley ante la Junta Directiva.

Si tiene alguna pregunta, contáctenos al 530-629-2136
o venga a la oficina en 135 Willow Road, Willow Creek, CA

Reconexión del servicio de agua

 1. Si recibe un aviso de cierre y no paga y no se comunica con el Distrito, su servicio de agua quedará bloqueado.
 2. Para que su servicio de agua se vuelva a conectar, la factura deberá pagarse en su totalidad. Esto incluirá la tarifa de recolección de $ 50 mencionada anteriormente, así como una tarifa de conexión de $ 50 ($ 100 en total).

停水政策(停工政策

 1. 在一个月的最后三个工作日读取水表。
 2. 在每个月的第二个工作日将账单邮寄给客户。
 3. 帐单应在每月的15号之前支付;如果15号是星期六或星期日,则应在下一个星期一支付。
 4. 如果未在到期日之前付款,则账单被视为拖欠账单。
 5. 如果在下个月的15号(迟到2个月)仍未收到付款,则会在财产,住所或企业的门或门上悬挂关闭通知。收取的费用$ 50将被添加到应付的总余额中。
 6. 到期余额应在收到关闭通知后的7天内支付。

如果您收到无法付款的账单。请致电或尽快与我们联系。这样可以避免收取$ 50的手续费。

如果您有无法支付的账单和/或收到关闭通知,请致电或与我们联系。我们将与您合作,并根据需要提供以下选项之一:

 1. 不同或减少付款的计划。
 2. 另一种付款时间表。
 3. 讨论对法案提出质疑或对董事会提出上诉的过程。

如有任何疑问,请致电530-629-2136与我们联系
或进入位于加利福尼亚州Willow Creek的Willow Road 135号的办公室

重新连接供水服务

 1. 如果您收到关闭通知,并且不付款也不联系学区,则供水服务将被锁定。
 2. 要重新连接供水服务,账单将全额到期。这将包括上述的$ 50代收费,以及$ 50的连接费(总计$ 100)。

Tíng shuǐ zhèngcè (tínggōng zhèngcè)

 1. Zài yīgè yuè de zuìhòu sān gè gōngzuò rì dòu qǔ shuǐbiǎo.
 2. Zài měi gè yuè de dì èr gè gōngzuò rì jiāng zhàngdān yóujì gěi kèhù.
 3. Zhàngdān yìng zài měi yuè de 15 hào zhīqián zhīfù; rúguǒ 15 hào shì xīngqíliù huò xīngqírì, zé yīng zàixià yīgè xīngqí yī zhīfù.
 4. Rúguǒ wèi zài dào qí rì zhīqián fùkuǎn, zé zhàngdān bèi shì wéi tuōqiàn zhàngdān.
 5. Rúguǒ zàixià gè yuè de 15 hào (chídào 2 gè yuè) réng wèi shōu dào fùkuǎn, zé huì zài cáichǎn, zhùsuǒ huò qǐyè de mén huò mén shàng xuánguà guānbì tōngzhī. Shōuqǔ de fèiyòng $ 50 jiāng bèi tiānjiā dào yìngfù de zǒng yú’é zhōng.
 6. Dào qí yú’é yīng zài shōu dào guānbì tōngzhī hòu de 7 tiānnèi zhīfù.

Rúguǒ nín shōu dào wúfǎ fùkuǎn de zhàngdān. Qǐng zhìdiàn huò jǐnkuài yǔ wǒmen liánxì. Zhèyàng kěyǐ bìmiǎn shōuqǔ $ 50 de shǒuxù fèi.

Rúguǒ nín yǒu wúfǎ zhīfù de zhàngdān hé/huò shōu dào guānbì tōngzhī, qǐng zhìdiàn huò yǔ wǒmen liánxì. Wǒmen jiāng yǔ nín hézuò, bìng gēnjù xūyào tígōng yǐxià xuǎnxiàng zhī yī:

 1. Bùtóng huò jiǎnshǎo fùkuǎn de jìhuà.
 2. Lìng yī zhǒng fùkuǎn shíjiān biǎo.
 3. Tǎolùn duì fǎ’àn tíchū zhíyí huò duì dǒngshìhuì tíchū shàngsù de guòchéng.

Rú yǒu rènhé yíwèn, qǐng zhìdiàn 530-629-2136 yǔ wǒmen liánxì
huò jìnrù wèiyú jiālìfúníyǎ zhōu Willow Creek de Willow Road 135 hào de bàngōngshì

chóngxīn liánjiē gōngshuǐ fúwù

 1. Rúguǒ nín shōu dào guānbì tōngzhī, bìngqiě bú fùkuǎn yě bù liánxì xuéqū, zé gōngshuǐ fúwù jiāng bèi suǒdìng.
 2. Yào chóngxīn liánjiē gōngshuǐ fúwù, zhàng dān jiāng quán é dào qí. Zhè jiāng bāokuò shàngshù de $ 50 dài shōufèi, yǐjí $ 50 de liánjiē fèi (zǒngjì $ 100).

수도 서비스 정책 중단 (종료 정책)

 1. 달의 마지막 3 영업일 동안 수도 미터를 읽습니다.
 2. 청구서는 월 2 일 (업무 일 기준)에 고객에게 우송됩니다.
 3. 청구서는 해당 월의 15 일 또는 15 일이 토요일 또는 일요일 인 경우 다음 월요일에 마감됩니다.
 4. 기한까지 지불하지 않으면 청구서는 연체로 간주됩니다.
 5. 다음 달 15 일까지 (2 개월 늦게까지) 지불을받지 못하면 재산, 거주지 또는 사업체의 출입구에 차단 통지가 내려집니다. 총 잔액에 $ 50의 징수 수수료가 추가됩니다.
 6. 잔액은 마감 통지를받은 후 7 일 이내에 지불해야합니다.

지불 할 수없는 청구서를받은 경우. 가능한 빨리 전화를하거나 들어 와서 얘기해주세요. 이렇게하면 $ 50 징수 수수료가 발생하지 않습니다.

지불 할 수없는 청구서가 있거나 폐쇄 통지를받는 경우 전화를하거나 들어 와서 당사에 문의하십시오. 우리는 당신과 함께 일하고 필요한 경우 다음 옵션 중 하나를 생각해 낼 것입니다.

 1. 차액 또는 감액 지불 계획.
 2. 대체 지불 일정.
 3. 법안에 대해 이의를 제기하거나 이사회에 이의를 제기하는 절차에 대해 논의하십시오.

질문이 있으시면 530-629-2136으로 문의하십시오.
또는 캘리포니아 주 윌로우 크릭 135 Willow Road에서 사무실로 오십시오.

수도 서비스 재 연결

 1. 폐쇄 통지를 받고 비용을 지불하지 않고 지구에 연락하지 않으면 수도 서비스가 차단됩니다.
 2. 수도 서비스를 다시 연결하려면 청구서 전체가 기한 내에 있어야합니다. 여기에는 위에서 언급 한 50 달러의 징수 수수료와 50 달러의 연결 수수료 (총 100 달러)가 포함됩니다.

sudo seobiseu jeongchaeg jungdan (jonglyo jeongchaeg)

 1. dal-ui majimag 3 yeong-eob-il dong-an sudo miteoleul ilgseubnida.
 2. cheong-guseoneun wol 2 il (eobmu il gijun)e gogaeg-ege usongdoebnida.
 3. cheong-guseoneun haedang wol-ui 15 il ttoneun 15 il-i toyoil ttoneun il-yoil in gyeong-u da-eum wol-yoil-e magamdoebnida.
 4. gihankkaji jibulhaji anh-eumyeon cheong-guseoneun yeonchelo ganjudoebnida.
 5. da-eum dal 15 ilkkaji (2 gaewol neujgekkaji) jibul-eulbadji moshamyeon jaesan, geojuji ttoneun sa-eobche-ui chul-ibgue chadan tongjiga naelyeojibnida. chong jan-aeg-e $ 50ui jingsu susulyoga chugadoebnida.
 6. jan-aeg-eun magam tongjileulbad-eun hu 7 il inaee jibulhaeyahabnida.

jibul hal sueobsneun cheong-guseoleulbad-eun gyeong-u. ganeunghan ppalli jeonhwaleulhageona deul-eo waseo yaegihaejuseyo. ileohgehamyeon $ 50 jingsu susulyoga balsaenghaji anhseubnida.

jibul hal sueobsneun cheong-guseoga issgeona pyeswae tongjileulbadneun gyeong-u jeonhwaleulhageona deul-eo waseo dangsa-e mun-uihasibsio. ulineun dangsingwa hamkke ilhago pil-yohan gyeong-u da-eum obsyeon jung hanaleul saeng-gaghae nael geos-ibnida.

 1. chaaeg ttoneun gam-aeg jibul gyehoeg.
 2. daeche jibul iljeong.
 3. beob-an-e daehae iuileul jegihageona isahoee iuileul jegihaneun jeolcha-e daehae non-uihasibsio.

jilmun-i iss-eusimyeon 530-629-2136eulo mun-uihasibsio.
ttoneun kaelliponia ju willou keulig 135 Willow Road-eseo samusillo osibsio.

sudo seobiseu jae yeongyeol

 1. pyeswae tongjileul badgo biyong-eul jibulhaji anhgo jigue yeonlaghaji anh-eumyeon sudo seobiseuga chadandoebnida.
 2. sudo seobiseuleul dasi yeongyeolhalyeomyeon cheong-guseo jeonchega gihan naee iss-eoyahabnida. yeogieneun wieseo eongeub han 50 dalleoui jingsu susulyowa 50 dalleoui yeongyeol susulyo (chong 100 dalleo)ga pohamdoebnida.

Ngừng chính sách dịch vụ nước (Chính sách ngừng hoạt động)

 1. Đồng hồ nước được đọc trong ba ngày làm việc cuối tháng.
 2. Hóa đơn được gửi đến khách hàng vào ngày làm việc thứ 2 trong tháng.
 3. Hóa đơn đến hạn vào ngày 15 của tháng hoặc thứ Hai sau nếu ngày 15 là thứ bảy hoặc chủ nhật.
 4. Hóa đơn được coi là phạm pháp nếu không được thanh toán vào ngày đáo hạn.
 5. Nếu không nhận được khoản thanh toán trước ngày 15 của tháng tiếp theo (trễ 2 tháng), thông báo ngừng hoạt động sẽ được treo trên cửa hoặc cổng của tài sản, nơi cư trú hoặc doanh nghiệp. Một khoản phí thu 50 đô la sẽ được thêm vào tổng số dư đến hạn.
 6. Số dư đến hạn phải trả trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo ngừng hoạt động.

Nếu bạn nhận được một hóa đơn mà bạn không thể trả. Hãy gọi hoặc đến và nói chuyện với chúng tôi càng sớm càng tốt. Điều này sẽ ngăn phí thu 50 đô la.

Nếu bạn có hóa đơn bạn không thể thanh toán và / hoặc nhận được thông báo ngừng hoạt động, vui lòng gọi hoặc đến và nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn và đưa ra một trong các tùy chọn sau nếu cần:

 1. Một kế hoạch cho các khoản thanh toán khác nhau hoặc giảm.
 2. Một lịch trình thanh toán thay thế.
 3. Thảo luận về quy trình để tranh cử hoặc kháng cáo dự luật lên Hội đồng quản trị.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 530-629-2136
hoặc đến văn phòng tại 135 Willow Road, Willow Creek, CA

Kết nối lại dịch vụ nước

 1. Nếu bạn nhận được thông báo tắt và không trả tiền và không liên lạc với Quận, dịch vụ nước của bạn sẽ bị khóa.
 2. Để dịch vụ nước của bạn được kết nối lại, hóa đơn sẽ đến hạn đầy đủ. Điều này sẽ bao gồm phí thu 50 đô la được đề cập ở trên, cũng như phí kết nối 50 đô la (tổng cộng 100 đô la).

Pagtanggi ng Patakaran sa Serbisyo ng Tubig (Patakaran sa shutoff)

 1. Ang mga metro ng tubig ay binabasa sa huling tatlong araw ng negosyo sa buwan.
 2. Ang mga bill ay ipinapadala sa mga customer sa ika-2 araw ng negosyo ng buwan.
 3. Ang mga bayarin ay dahil sa ika-15 ng buwan, o sa susunod na Lunes kung ang ika-15 ay isang Sabado o Linggo.
 4. Ang mga panukalang batas ay itinuturing na delinquent kung hindi binabayaran ng takdang oras.
 5. Kung ang pagbabayad ay hindi natanggap sa ika-15 ng susunod na buwan (2 buwan huli), isang shutoff na paunawa ay ibitin sa pintuan o gate ng ari-arian, tirahan, o negosyo. Ang bayad sa koleksyon ng $ 50 ay idaragdag sa kabuuang balanse na dapat bayaran.
 6. Ang balanse na dapat bayaran ay babayaran sa loob ng 7 araw mula sa pagtanggap ng paunawa ng shutoff.

Kung nakatanggap ka ng isang panukalang batas na hindi mo mababayaran. Mangyaring tumawag o pumasok at makipag-usap sa amin sa lalong madaling panahon. Pipigilan nito ang $ 50 na bayad sa koleksyon.

Kung mayroon kang isang panukalang batas na hindi ka maaaring magbayad, at / o makatanggap ng isang paunawa ng shutoff, mangyaring tumawag o pumasok at makipag-usap sa amin. Makikipagtulungan kami sa iyo at magkaroon ng isa sa mga sumusunod na pagpipilian kung kinakailangan:

 1. Isang plano para sa naiiba o nabawasan na mga pagbabayad.
 2. Isang iskedyul ng alternatibong iskedyul ng pagbabayad.
 3. Pag-usapan ang proseso upang paligsahan o apela ang Lupon sa Lupon ng mga Direktor.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa 530-629-2136
o pumasok sa opisina sa 135 Willow Road, Willow Creek, CA

Koneksyon muli ng Serbisyo ng Tubig

 1. Kung nakatanggap ka ng isang shut off na paunawa at hindi magbayad at huwag makipag-ugnay sa Distrito, ang iyong serbisyo sa tubig ay mai-lock.
 2. Upang muling makakonekta ang iyong serbisyo sa tubig, ang bayarin ay magiging ganap na kumpleto. Kasama dito ang $ 50 na bayad sa koleksyon na nabanggit sa itaas, pati na rin ang isang bayad na koneksyon sa $ 50 ($ 100 kabuuan).